POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, dalej: „RODO”), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą: Wertui sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507739 NIP: 6551971783 REGON: 260777827 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

 1. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących:

 1. Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Administrator zapewnia, że zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej Spółka może przetwarzać m.in. wskazany poniżej zakres danych osobowych:

 1. Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Jeśli jesteś kandydatem do pracy:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
Udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniuart. 6 ust. 1 lit a) RODO art. 6 ust. 1 lit c) RODOPrzez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczysz
Udział w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit c) RODOPrzez okres 2 lat, od dnia udzielania przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Maksymalnie 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w szczególności w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub przekazania informacji o wynikach prowadzonej rekrutacjiart. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczyłeś bądź do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

b) Jeśli jesteś klientem Spółki (korzystasz ze świadczonych przez nas usług):

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy i realizacja umowy zawartej ze Spółkąart. 6 ust. 1 lit b) RODOOkres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych osobowych bankom i instytucjom finansowym w związku z finansowaniem działalności Spółki oraz inwestycji prowadzonych przez Spółkę, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Maksymalnie 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi – co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest obsługa klientaart. 6 ust. 1 lit. f) RODOOkres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych, w związku z korzystaniem ze świadczonych przez nas usługart. 6 ust. 1 lit b) RODO art. 6 ust. 1 lit. c) RODOOkres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Marketing bezpośredniart. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu zgłoszenia sprzeciwu
Marketing produktów i usług partnerów Spółkiart. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu wycofania zgody

c) Jeśli jesteś potencjalnym klientem Spółki:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Ciebie działania
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Maksymalnie 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi – co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest obsługa klientaart. 6 ust. 1 lit. f) RODOOkres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych Klientów – marketing bezpośredniart. 6 ust. 1 lit f) RODO
Do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
Marketing produktów i usług partnerów Spółkiart. 6 ust. 1 lit. a) RODODo czasu wycofania zgody

d) Jeśli jesteś dostawcą towarów lub usług:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej ze Spółką bądź złożonego zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Maksymalnie 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. realizacji zamówienia lub świadczonej usługi -co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółkiart. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

e) Jeśli działasz w charakterze wspólnika, pracownika, zleceniobiorcy, przedstawiciela, pełnomocnika, prokurenta klienta lub dostawcy towarów i usług:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania i/lub przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez Spółkę z podmiotem w którego imieniu występujesz, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Okres obowiązywania umowy, przez który działasz jako przedstawiciel klienta/dostawcy towaru lub usługi, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkęart. 6 ust.1 lit. f) RODO
3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi -co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółkiart. 6 ust. 1 lit. b) RODO art. 6 ust. 1 lit. f) RODOOkres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
 1. Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Kandydaci do pracyDane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie w dostarczonej nam dokumentacji aplikacyjnej bądź z innego źródła np. agencja pracy lub osoby trzecie ( w takiej sytuacji mamy obowiązek poinformowania Ciebie o źródle pozyskania Twoich danych osobowych).
KlienciDane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej podczas spotkania, złożenia oferty, a także przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Potencjalni klienciDane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Spółka zbiera Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Dostawcy towarów i usługDane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej przed zawarciem umowy ( złożeniem zamówienia) lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele klientów/dostawców towarów i usług, osoby do kontaktuDane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego występujesz lub bezpośrednio od Ciebie. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego występujesz, Spółka zbiera następujące dane Ciebie dotyczące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, w celu weryfikacji podanych przez Ciebie informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w ww. rejestrach. Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe od podmiotów, w których jesteś zatrudniony, z którymi współpracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych lub które reprezentujesz. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji zawartej z nami umowy lub realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności: Twoje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępnione:

Jednocześnie oświadczamy, że zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Kandydaci do pracyPodanie danych osobowych w związku z przesłaną przez Ciebie dokumentacją aplikacyjną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
KlienciPodanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Ponadto, Twoje dane są niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.
Potencjalni klienciJeśli podajesz swoje dane bezpośrednio Spółce (w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Dostawcy towarów i usługPodanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia przez Ciebie oferty, a następnie podpisania i realizacji z nami umowy bądź złożenia przez nas zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia przez nas Twojej oferty oraz zawarcia umowy/złożenia zamówienia.
Przedstawiciele klienta/dostawcy towarów i usług, osoby do kontaktuJeżeli podajesz swoje dane osobowe bezpośrednio Spółce (w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez nas umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego występujesz, w tym w szczególności w celu utrzymywania z Tobą kontaktu w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona lub niemożliwa.
 1. Czy podejmujemy wobec Twoich danych zautomatyzowane decyzje?

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Spółka umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw:

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: biuro@wertui.pl lub listownie na adres: ul. Żeromskiego 26, 28-100 Busko-Zdrój.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

 1. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Spółce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 1. Informacja o plikach cookies
 1. Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszych stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Spółkę w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.