Regulamin Wertui dla umów podpisanych do 10.08.2016 lub dla umów zawartych za pośrednictwem rejestracji online na www.wertui.pl

Regulamin serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców wertui.pl

I. Definicje

Administrator - Wertui sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, adres: 28-100 Busko- Zdrój, ul. Partyzantów 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000507739, NIP: 6551971783,  REGON: 260777827,

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców wydany i opublikowany przez Administratora,

Serwis – internetowy serwis informacyjny dla przedsiębiorców prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym www.wertui.pl,

Klient – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa o działalności gospodarczej (tj. każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, wpisana do rejestru przedsiębiorców bądź ewidencji działalności gospodarczej), zarejestrowany w Serwisie,

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu w charakterze innym niż Klient, w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji o Klientach,

Konto – utworzone, podczas rejestracji Klienta w Serwisie, indywidualne konto Klienta, za pośrednictwem którego może on korzystać z Serwisu, w szczególności dodawać, przechowywać, zmieniać i usuwać dane dotyczące jego przedsiębiorstwa i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów i Użytkowników z Serwisu oraz ich prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Administratora.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest odpłatne i wymaga uprzedniego zarejestrowania w Serwisie, poprzez podanie, za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się pod internetowym adresem http://wertui.pl/pl/accounts/register/ , identyfikujących Klienta danych niezbędnych Administratorowi do utworzenia i administrowania Kontem. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Rejestracja przez Klienta w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta bez zastrzeżeń wszystkich postanowień Regulaminu  i skutkuje zawarciem między Administratorem a Klientem umowy o świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez jej strony.
 3. Jeżeli w trakcie korzystania z Serwisu dane rejestracyjne Klienta ulegną zmianie, Klient  zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany; z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowa zmiana adresu poczty elektronicznej Klienta wymaga uprzedniej aktualizacji, a do czasu jej dokonania wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres poczty elektronicznej Klienta jest uważana za prawidłowo wysłaną i doręczoną, wywołując wszelkie skutki prawne.
 4. Klient jest zobowiązany posiadać wszelkie wymagane prawa do wszystkich zamieszczanych przez niego w Serwisie danych i materiałów, w tym firmy, nazw towarów i usług, haseł i opisów, oraz znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, znaków graficznych i innych oznaczeń.
 5. Zakazane jest (i) zamieszczanie danych i materiałów Klienta do działu Serwisu niezwiązanego z przedmiotem działalności Klienta, (ii) zamieszczania w Serwisie danych i materiałów Klienta do tego w sposób oczywisty nieprzeznaczonymi oraz niemających bezpośredniego związku z Klientem lub przedmiotem Firmą jego działalności, (iii) zamieszczanie przez Klienta w Serwisie adresów i odnośników prowadzących do stron internetowych innych niż Klienta. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym postanowienia pkt V.1 zdanie 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku, gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Serwisu, Administrator jest uprawniony do dokonania edycji zamieszczonych przez Klienta w Serwisie danych i materiałów, w szczególności zmiany formatu i rozmiaru plików, z zachowaniem ich treści i integralności.
 7. Poprzez zamieszczenie danych i materiałów w Serwisie, Klient wyraża zgodę i upoważnia Administratora nieodpłatnie na powszechne udostępnianie w Serwisie oraz wprowadzanie do pamięci komputerów i sieci komputerowych Administratora tych danych i materiałów, w tym firmy, nazw towarów i usług, haseł i opisów, oraz znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, znaków graficznych i innych oznaczeń, aż do czasu ich usunięcia z Serwisu przez Klienta lub Administratora.
 8. Administrator jest uprawniony do zamieszczania w dowolnych miejscach Serwisu, z zachowaniem czytelności i integralności danych i materiałów Klienta publikowanych w Serwisie, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz danych i informacji dotyczących towarów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem.
 9. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników (i) polega wyłącznie na wyszukiwaniu i przeglądaniu informacji o Klientach, (ii) nie podlega odpłatności, (iii) nie wymaga rejestracji w Serwisie, oraz (iv) nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań Administratora wobec Użytkownika, ani praw Użytkownika wobec Administratora, poza wyraźnie wskazanymi w Regulaminie; przy czym, (v) korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Dane i materiały zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników (i) do stworzenia innej bazy danych lub (ii) do włączenia do innej bazy danych, (iii) do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani (iv) w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. Zakazane są jakiekolwiek działania Klienta lub Użytkownika (i) utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu oraz (ii) na szkodę Administratora, w szczególności poprzez negatywny wpływu na dobre imię i wizerunek Administratora lub opinie o Serwisie.
 11. Administrator nie pośredniczy ani nie uczestniczy w kontaktach Klienta z potencjalnymi nabywcami jego towarów lub usług, ani w zawieraniu jakichkolwiek umów bądź innych transakcjach pomiędzy nimi, w tym Użytkownikami i innymi Klientami. Wszelkie spory w tym zakresie są rozstrzygane bez udziału Administratora.
 12. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest (i) w przypadku Klienta i Użytkownika: przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer lub FireFox Mozilla lub Google Chrome, a (ii) w przypadku Klienta dodatkowo: program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP, które Klient i Użytkownik mogą pobierają odpłatnie lub nieodpłatnie ze stron ich producentów i instalują na komputerach we własnym zakresie.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych przez niego Administratorowi w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt III.1 Regulaminu, w zakresie koniecznym do realizacji przez Administratora umowy, o której mowa w pkt III.2 Regulaminu, a w szczególności funkcjonowania Serwisu, utworzenia i administrowania Kontem, rozliczania świadczonych Klientowi usług, oraz w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych związanych z tą umową.
 2. Administrator, jako administrator tych danych, przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów zgodnie z Regulaminem, wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w pkt III.2 Regulaminu, a w szczególności wskazanych w pkt IV.1 Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i wykonywane jest zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Każdy Klient podaje Administratorowi dane osobowe dobrowolnie i przysługuje mu w każdej chwili prawo wglądu oraz poprawienia tych danych poprzez Konto.
 3. Administrator oświadcza, iż w związku z wypełnieniem przez Klientów formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt III.1 Regulaminu, dane w nim podane stanowiące dane osobowe zawarte będą w zbiorze danych osobowych Administratora, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, który został przez Administratora zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator oświadcza, iż jego system komputerowy posiada odpowiednie możliwości techniczne i zabezpieczenia, służące w szczególności zachowaniu poufności, nienaruszalności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta.
 5. Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników. Użytkownicy pozostają anonimowi, a informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.

V. Odpowiedzialność i jej ograniczenia

 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść oraz charakter danych i materiałów zamieszczanych przez Klientów w Serwisie. Niezależnie od braku odpowiedzialności Administratora, zakazane jest zamieszczanie przez Klienta w Serwisie danych lub materiałów (i) obraźliwych, (ii) wulgarnych, (iii) propagujących nietolerancję, w tym płciową, rasową, etniczną, narodowościową lub religijną, (iv) propagujących lub zachęcających do popełnienia czynu zabronionego, oraz (v) w inny sposób naruszających prawo lub dobre obyczaje. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Klienta któregokolwiek z zakazów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator wezwie Klienta do zmiany bądź usunięcia takich danych lub materiałów, wyznaczając mu na to nie dłuższy niż 5 dni termin; zaś po bezskutecznym upływie tego terminu Administrator dokona odpowiedniej zmiany bądź usunięcia takich danych lub materiałów, na co Klient wyraża zgodę bez żadnych roszczeń wobec Administratora z tego tytułu.
 2. Klient ponosi wszelką odpowiedzialności za dane i materiały zamieszczane przez niego w Serwisie, w szczególności za posiadanie uprawnień do nich, oraz ich prawdziwość, dokładność, rzetelność, kompletność, niewprowadzanie w błąd, w tym co do producenta, pochodzenia i właściwości oferowanych towarów i usług, a także zgodność z prawem.
 3. Klient ponosi bezpośrednią odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia przez Klienta podczas korzystania z Serwisu wszelkich patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji udzielonych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także innych praw majątkowych przysługujących osobom trzecim.
 4. Klient zobowiązuje się zwolnić lub przejąć odpowiedzialność Administratora, a w braku takiej możliwości - na żądanie Administratora podjąć się jego obrony, w związku z jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami i kosztami spowodowanymi, lub których spowodowanie jest zarzucane w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem podczas korzystania z Serwisu przez Klienta, w szczególności w przypadkach wskazanych w pkt V. 1 – 3 Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta z tytułu naruszenia przez osoby lub podmioty trzecie, w tym Użytkowników, praw Klienta do danych lub materiałów umieszczanych przez niego w Serwisie, w szczególności za ich nieuprawnione wykorzystywanie w jakikolwiek sposób i zakresie. Wszelkie spory w tym zakresie są rozstrzygane bez udziału Administratora.
 6. Administrator nie odpowiada wobec Klientów ani Użytkowników za brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub materiałów, oraz wskutek działań siły wyższej.
 7. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, w szczególności Administrator nie odpowiada za to, iż korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń i błędów, a rezultaty wyszukiwania i przeglądania danych i materiałów zawartych w Serwisie będą odpowiadały oczekiwaniom Użytkownika, w tym w zakresie ich merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności, jak i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika danych i materiałów z Serwisu.

VI. Pakiety Serwisu, ceny i faktury

 1. Podczas rejestracji Klienta w Serwisie wybiera on jeden bądź kilka z dostępnych pakietów Serwisu, których szczegółowy opis funkcji wraz z dostępnymi okresami rozliczeniowymi i ich cenami zamieszczony jest pod adresem: http://wertui.pl/pl/card/contact/, a które stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie do wiadomości Klientów na stronach Serwisu, a zmiana taka wiąże Klienta począwszy od nowego okresu rozliczeniowego wybranego przez niego dla danego pakietu.
 3. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny za wybrany przez niego pakiet Serwisu za cały okres rozliczeniowy z góry, przelewem na rachunek bankowy Administratora podany Klientowi podany podczas wyboru pakietu Serwisu. Uruchomienie pakietu Serwisu następuje wyłącznie po otrzymaniu przez Administratora całości ceny, a początek pierwszego okresu rozliczeniowego biegnie od dnia uruchomienia pakietu Serwisu. W przypadku nieotrzymania przez Administratora zapłaty ceny pakietu Serwisu za którykolwiek kolejny okres rozliczeniowy w terminie do ostatniego dnia poprzedzającego go okresu rozliczeniowego, Administrator wstrzyma świadczenie usług objętych danym pakietem Serwisu do czasu otrzymania takiej zapłaty, co nie powoduje przesunięcia początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
 4. Klient jest uprawniony jest do zmiany pakietu Serwisu w każdym czasie, za pośrednictwem opcji zmiany wyboru pakietu dostępnej na jego Koncie. Przy czym, w przypadku dokonanej przed upływem danego okresu rozliczeniowego zmiany pakietu Serwisu na pakiet o cenie niższej od dotychczasowego pakietu Klient nie jest uprawniony do zwrotu różnicy w cenie pakietów za niewykorzystany okres rozliczeniowy, zaś w przypadku zmiany na pakiet o wyższej cenie – uruchomienie nowego pakietu Serwisu następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta dopłaty różnicy w cenie proporcjonalnie do okresu rozliczeniowego. W okresie wypowiedzenia, ani w terminie o którym mowa w pkt VII.3 Regulaminu, Klient nie może zmienić pakietu Serwisu.
 5. W przypadku nie otrzymania przez Administratora jakiejkolwiek zapłaty ceny pakietu Serwisu w terminach określonych w pkt VI.3 Regulaminu, jest on uprawniony do jej dochodzenia od Klienta wraz z należnymi odsetkami umownymi, za okres aż do rozwiązania umowy, o której mowa w pkt III.2 Regulaminu, przez którąkolwiek ze stron zgodnie z postanowieniami pkt VII. 2-4 Regulaminu.
 6. Ceny, o których mowa w pkt VI.1 Regulaminu, są cenami netto i każdorazowo zostanie do nich doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami.
 7. Administrator będzie wystawiał i przesyłał Klientowi faktury w formie elektronicznej, na co  Klient rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę. Faktury w formie elektronicznej będą wystawiane w formacie elektronicznym PDF (pełna nazwa „Portable Document Format”) i przesyłane przez Administratora wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Do odczytu i weryfikacji faktur w formie elektronicznej służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader", które Klient pobierze ze strony jego producenta i zainstaluje na komputerach we własnym zakresie. Faktury w formie elektronicznej wystawiane i przesyłane na warunkach określonych z zdaniach poprzedzających zapewniają autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur. Klient może cofnąć zgodę na wystawiania i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w każdej chwili, za pośrednictwem opcji zmiany wyboru sposobu wystawiania i otrzymywania faktur dostępnej na jego Koncie; w sytuacji takiej do każdorazowej faktury Administrator będzie naliczał opłatę manipulacyjną podaną pod adresem wskazanym w pkt VI.1 Regulaminu.

VII. Czas obowiązywania i rozwiązanie

 1. Umowa, o której mowa w pkt III.2 Regulaminu, zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może rozwiązań umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku (i) nie otrzymania jakiejkolwiek zapłaty ceny pakietu Serwisu w terminach określonych w pkt VI.3 Regulaminu, (ii) naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień pkt III.3-5 i 10 oraz pkt V.1 Regulaminu, oraz (iii) naruszenia przez klienta jakiegokolwiek z praw o których mowa w pkt IX.1 Regulaminu; rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie nie dłuższego niż 5 dni terminu wyznaczonego Klientowi przez Administratora na dokonanie zapłaty lub zaniechanie stwierdzonych naruszeń.  
 4. Klient jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego, w przypadku określonym w VI.2 Regulaminu.
 5. Złożenie przez Administratora oświadczenia o rozwiązaniu, jak i wezwanie do zapłaty lub zaniechania naruszeń następuje w formie elektronicznej na adres email Klienta wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym; oświadczenie uważa się za złożone a wezwanie za doręczone najpóźniej po upływie 2 dni od dnia jego wysłania, niezależnie od tego czy Klient prześle Administratorowi elektroniczne potwierdzenie jego odbioru lub wyświetlenia. Złożenie przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego pod adresem pod adresem: http://wertui.pl/pl/card/contact/, a jego złożenie następuje z chwilą wprowadzenia do systemu Serwisu.
 6. Na skutek rozwiązania umowy następuje usunięcie danych i materiałów Klienta z Serwisu oraz likwidacja jego Konta.

VIII. Reklamacje

 1. Złożenie przez Klienta reklamacji dotyczącej świadczonych na jego rzecz przez Administratora usług następuje w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego pod adresem pod adresem: http://wertui.pl/pl/card/contact/, a jej złożenie następuje z chwilą wprowadzenia do systemu Serwisu. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji; każdorazowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby lub podmiotu zgłaszającego reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Administratora wynosi 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z postanowieniami pkt VIII.1 Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu, o czym Administrator poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez niego w formularze rejestracyjnym.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Klienta w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 4. Przypadki określone w pkt III. 5-8, 10 i 11, pkt V. 1, 5-7 oraz pkt VI. 2 i 3 zdanie ostatnie Regulaminu nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zawartość i układ Serwisu, w szczególności wszelkie zamieszczone w nim przez Administratora wzory użytkowe i wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, teksty, grafiki, loga, zdjęcia, pliki audio lub video, nagłówki stron, wizualizacje stron, rozwiązania technicznych i inne elementy, jak kod HTML, arkusze CSS i skrypty JavaScript oraz oprogramowanie stanowią własność lub w inny prawnie dopuszczalny sposób przysługują Administratorowi lub podmiotom współpracującym z Administratorem, i jako takie podlegają ochronie prawej, w tym na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawa pokrewnych oraz o własności przemysłowej, oraz nie mogą być wykorzystywane przez Klientów ani Użytkowników do jakichkolwiek celów bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego uprawnionego podmiotu, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Ewentualne spory między Administratorem oraz Klientami będą rozstrzygane polubownie, a gdyby było to niemożliwe przed sądem właściwym dla Administratora.
 3. Regulamin dostępny jest w Serwisie w każdej chwili i może być pobierany, odtwarzany i utrwalany przez Klientów oraz Użytkowników bez ograniczeń. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu udostępnienia go przez Administratora w Serwisie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania na postawie odrębnych regulaminów (i) promocji i akcji marketingowych usług objętych Regulaminem oraz (ii) innych usług dostępnych w Serwisie niż objęte Regulaminem, co nie stanowi zmiany Regulaminu, chyba że co innego wynika z tych regulaminów.
 5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa materialnego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Klient poprzez rejestrację w Serwisie a Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia w całości oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.